Convocatòria Assemblea General 2019

Us convoquem el proper dimarts 18 de juny de 2019 a l’Assemblea General Ordinària de la Unió de Cooperadors de Mataró a l’edifici del Cafè de Mar a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 en segona convocatòria, amb el següent,

Ordre del dia:
1. Salutació de la Presidenta
2. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior
3. Estat de comptes i balanç del 2018. Aprovació si s’escau
4. Presentació de la memòria social del 2018. Aprovació si s’escau.
5. Breu presentació del projecte UIA Yes We Rent/Lloguem
6. Proposta d’acord de creació de la cooperativa de lloguers en el marc del projecte Yes  We Rent / Lloguem..
7. Renovació per mandat estatuari, de la totalitat dels vuit membres del Consell Rector.
8. Torn obert de paraula
9. Lectura de l’acta de l’assemblea o designació de dos interventors per aprovar-la.

 

Article 50.5 dels estatuts de la UCM sobre la presentació de candidatures: 
Amb una antelació mínima de set dies a la celebració de l’Assemblea General, es podran presentar candidatures a les eleccions de Consellers i de President, si s’ escau, però fins el moment de la decisió es podran presentar candidats.

Presentació de candidatures per e-mail a: uniocoopmataro@gmail.com